Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Olympia gevestigd te Blerick, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164784, hierna te noemen: de Vereniging.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan olympiablerick@gmail.com
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of je lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomstVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afmelding worden de gegevens verwijderdLeiding en kader
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Email-Adres
Telefoonnummer
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.KNGU bond
Ledenadministratie
Versturen digitale berichtenVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld isNVT
Om onze dienstverlening te verbeterenCookies
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezicht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonomiseerd.Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
ToestemmingZolang als de toestemming niet ingetrokken is.NVT

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om
u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe
vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
Help-functie van uw browser.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van
de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op
de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Ledenadministratie
E-mail: privacy@olympiablerick.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens